Unlock business potential
in 8 WEEKS with
Open innovation!!!

หมดเขตส่ง 24 มกราคม 2563

What is “Ignitor”

Ignitor คือ โครงการที่ช่วย Unlock โอกาสทางธุรกิจได้ภายใน 8 สัปดาห์ โดยเราจะใช้เทคโนโลยีจาก Techcompany มาแก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ

What We Offer

We Solve Problem

เราจะช่วยคุณหาเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาคุณได้

Proof-of-Concept

เราจะให้คุณได้ทดลองใช้ เพื่อทดสอบ ว่าตรงกับความต้องการของคุณหรือไม่ ก่อนตัดสินใจใช้งาน

Support

เราจะสนับสนุนงบประมาณ และเครื่องมือ ที่จำเป็นสำหรับการทดลองใช้เทคโนโลยี ตามความเหมาะสม

Technologies that we can support

AI & Data Analytics
Digital Marketing
Robotics & Drone
Platform
IoT
Process/Product Improvement
Advanced Cold Chain Logistics
Advanced Last-mild Transportation
Thermal Management Materials
Materials Informatics
Alternative Feedstock
Graphene and 2D Materials
Batteries
Electric Vehicles
Advanced Plastic Waste Separation
Reduced/Reused/Recycled Tech
And more ...

Our experiences

Case 1

E-commerce Project: E-commerce Solution

สามารถสร้างให้พร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมี cost การพัฒนาที่ต่ำ นอกจากนี้สามารถ integrate เข้ากับ Tools และ Platform อื่นๆ เช่น POS, Analytics, Social, CRM เพื่อการส่งมอบประสบการณ์ Harmonized Retail ที่เรียบลื่นและโดนใจลูกค้าคนสำคัญของคุณ

Case 2

AI Platform for Material Pricing and Trend Prediction Project

ประยุกต์ใช้ AI เพื่อการวิเคราะห์และทำนายราคาวัตถุดิบในตลาดโลก โดย AI จะแนะนำเวลาที่เหมาะสมในการซื้อวัตถุดิบให้คุณได้รู้ เพื่อการบริหารต้นทุนด้านวัตถุดิบและการป้องการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

Case 3

Sales Modernization and CRM Project

บริหารการขายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับลูกค้า B2B และลูกค้า B2C อย่างยั่งยืน นำเสนอข้อมูลและผลิตภัณฑ์ที่โดนใจลูกค้า เก็บข้อมูลประวัติด้านการขาย ทำการส่งมอบงานอย่างไร้รอยต่อ รวมถึงให้บริการลูกค้าได้จากทุกช่องทาง ผ่าน Platform จาก Startups และ Tech Company ชั้นนำ

Selection Criteria

1

Align with SCG Business

เป็นโจทย์ทางธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมาย การดำเนินงานของ SCG

2

Big Impact

มีศักยภาพลดต้นทุนให้กับ SCG ไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาทต่อปีหรือสร้างรายได้ ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทต่อปี ภายใน 3-5 ปี

3

Verified Problem/ Validated Market

เป็นปัญหาที่ผู้เกี่ยวข้องยอมรับว่ามีอยู่จริง หรือเป็นธุรกิจใหม่ที่ตรวจสอบแล้วว่ามีความต้องการของตลาดจริง

4

Quick & Radical

มีเป้าหมายและขอบเขตงานชัดเจน มีโอกาสทำให้เห็นผลเป็นรูปธรรมได้ภายใน 6 เดือน

5

Have a Working Team

มีทีมงานที่พร้อมทำงาน

ลักษณะโจทย์ที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Extra Points

Easy to Scale

ขยายผลทางธุรกิจได้ง่าย ไม่ต้องใช้ทรัพยากรสูงในการขยายผล

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

FAQ

จาก Tech Company/Startup Hubs ต่างๆ เช่น Startup Accelerators, สถาบันการศึกษาชั้นนำ, กองทุน Venture Capitals ทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีและสิทธิบัตร เช่น CB Insights, LUX Research, Derwent, Frost&Sullivan ฯลฯ

Project Owner เป็นผู้ทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของท่าน ทีม Ignitor และ Tech Company/Startup โดย Project Owner มีหน้าที่หลัก คือ กำหนดเป้าหมายที่คาดหวังในการทำเทคโนโลยีจากภายนอกมาใช้, คัดเลือกเทคโนโลยีจาก Tech Company/Startup, ให้ข้อมูลที่จำเป็น, ควบคุมการใช้ ตรวจสอบและประเมินผลการใช้เทคโนโลยี

โครงการ Ignitor เน้นการนำเทคโนโลยีจากภายนอก SCG มาช่วยแก้ปัญหาโจทย์ทางธุรกิจหรือสร้างนวัตกรรม ตามเป้าหมายของหน่วยงานที่ต้องดำเนินการอยู่แล้ว และพนักงานที่เข้าร่วมโครงการควรเป็น Project Owner หรือผู้ที่รับผิดชอบงานนั้นๆ โดยตรง
ส่วนโครงการ HATCH-WALK-FLY เป็นโครงการ Internal Startup สำหรับพนักงานที่มีไอเดียในการสร้างธุรกิจใหม่ ซึ่งแตกต่างหรือเป็นส่วนขยายจากงานในหน่วยธุรกิจที่ SCG ดำเนินอยู่ในปัจจุบัน โดยพนักงานสามารถรวมทีมได้ตั้งแต่ 1-3 คนเพื่อเข้าร่วมโครงการ และพนักงานจะต้องแบ่งเวลาบางส่วนจากงานประจำเพื่อมาเข้าร่วมโครงการ

งานในโครงการ Ignitor ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ ควรแบ่งเวลาทำงานตามผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานเห็นสมควร

©2019 Ignitor

คุณรู้จัก Ignitor จากที่ไหน?

Send  Close